Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

SIA „Spunģēni - Daugavieši” IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu SIA „Spunģēni – Daugavieši” (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu uzņēmumā.

2. SIA „Spunģēni – Daugavieši” (turpmāk – Sabiedrība) iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumi (turpmak – Noteikumi ) nosaka vienotu  kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms Sabiedrībā. Noteikumi ir saistoši visiem Sabiedrības darbiniekiem un amatpersonām (turpmāk – Darbinieki).

3. Noteikumu mērķis ir veicināt, lai Sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, nodrošināta trauksmes celšanas mehānisma izveide un darbība, kā arī trauksmes cēlēju pienācīga aizsardzība.

4. Sabiedrība nodrošina trauksmes cēlēja un tā identitātes aizsardzību, trauksmes cēlēja ziņojumā minētās personas identitātes aizsardzību saskaņā ar Trauksmes celšanas likumā noteikto.

5. Noteikumos tiek izmantoti Trauksmes celšanas likumā lietotie termini.

6. Noteikumos lietotie termini:

6.1 Darba pienākumu veikšana – noteikta darba amata pienākumu veikšana vai pakalpojumu sniegšana;

6.2 Trauksmes cēlējs – fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

7. Lai nodrošinātu Noteikumu un Trauksmes celšanas likuma prasību ievērošnu, ar Sabiedrības valdes locekļa rīkojumu tiek iecelta atbildīgā persona trauksmes celšanas jomā (turpmak – atbildīgā persona).

 

II. Trauksmes celšanas jomas

8. Trauksmes cēlējs var celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem :

8.1 amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stavokļa ļaunprātīga  izmantošana;

8.2 korupcija;

8.3 krāpšana;

8.4 publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;

8.5 izvairīšanās no nodokļu nomaksas;

8.6 sabiedrības veselības apdraudējums;

8.7 pārtikas drošības apdraudējums;

8.8 būvniecības drošības apdraudējums;

8.9 vides drosības apdraudējums;

8.10 darba drošības apdraudējums ;

8.11 sabiedriskās kārtības apdraudējums;

8.12 cilvēktiesību pārkāpums;

8.13 pārkāpums publisko iepirkumu jomā ;

8.14 pārkāpums finanšu jomā;

8.15 pārkāpums konkurences tiesību jomā;

8.16 pārkapums sociālās aizsardzības un sociālo pakalpojumu jomā;

8.17 pārkapums Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu neievērošana;

8.18 citos jautājumos, kas skar sabiedrībai būtiskas intereses.

 

III. Ziņošanas kārtība

9. Trauksmes cēlējs ziņojumā sniedz skaidru un pārdomātu informāciju norādot faktus un personu vārdus, iesniedz ieverojot Iesniegumu likumā  3.pantā noteikto. Ziņojumā pievieno iespējamos likumpārkāpuma pierādošos dokumentus (dokumentu kopijas, kas ir personas rīcībā, fotogrāfijas, e – pasta sarakstes kopijas utt.).

10. Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (1. Pielikums).

11. Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums “.

12. Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:

12.1 nosūtot uz e – pasta adresi: spungeni-daugaviesi@inbox.lv

12.2 nosūtot  pa pastu ar noradijumu “Trauksmes ziņojums”  uz adresei Rīgas iela 150a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202.

13. Trauksmes cēlēju iesniegtā dokumentācija (iesniegums, tam pievienotie dokumenti, fotogrāfijas u.tt.) (turpmak- ziņojums) tiek glabātas slēdzamā skapī un kvalificējamas kā ierobežootas pieejamības informācija. Informācija ir pieejama personai, kas ir atbildīga par Trauksmes sistēmas nodrošināšanu Sabiedrībā.

 

IV. Ziņojumu reģistrēšanas un izskatīšanas kārtība

14. Saņemto trauksmes ziņoojumu atbildīgā persona :

14.1. reģistrē speciāli izveidotā reģistrā;

14.2. gadījumā, ja tiek saņemts mutisks trauksmes cēlēja ziņojums, to noformē  rakstiski un reģistrē;

14.3. nosaka, vai ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums;

14.4.  pseidonimizē trauksmes cēlēja ziņojuma norādītos personu datus;

14.5. sniedz atbildes vēstuli trauksmes cēlējam par ziņojuma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu vai par ziņojuma parsūtīšanu kompetentai institūcijai pēc piederības;

14.6. nosūta trauksmes cēlējam vēstuli par ziņojuma izskatīšanas gaitu;

14.7. sazinās un sniedz informāciju par iesniegtajiem trauksmes cēlēju ziņojumiem trauksmes cēlēju kontaktpunktam un citām institūcijām.

15. Septiņu dienu laikā pēc trauksmes cēlēja iesnieguma saņemšanas atbildīgā  persona izvērtē iesnieguma pirmšķietamu atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm un pieņem lēmumu par iesnieguma atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu.

16. Ziņojuma izskatīšanas procesā, uz Sabiedrības valdes locekļa rīkojuma pamata tiek nozīmēta kompetenta un godpratīga darba grupa 3 (trīs) cilvēku sastavā , kas izskata trauksmes ziņojumu.

17. Triju dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums atzīt vai neatzīt iesniegumu par trauksmes cēlēja ziņojumu, atbildīgā persona par to informē iesniedzēju , nosūtot viņam atbildes vēstuli. Atbildes vēstuli ziņojuma iesniedzējam paraksta darbinieks, kuram ir deleģētas šādas tiesības.

18. Pēc iesnieguma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu to izskata pēc būtības, un, ja konstatē pārkāpumu, Sabiedrība piemēro atbildību saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja iesnieguma izskatīšanas laikā rodas aizdomas par pārkāpumu, kura izskatīšana nav Sabiedrības kompetencē, trauksmes cēlēja ziņojumu pārsūta izskatīšanai pēc piekritības un informē par to trauksmes cēlēju.

19. Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad personas iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

20. Pēc tam kad trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana ir pabeigta, Sabiedrība informē trauksmes cēlēju par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.

 

V. Sabiedrības informēšana par atklātajiem pārkāpumiem

21. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ieguvumiem no trauksmes celšanas un ziņojumā atklātiem pārkāpumiem, un to risināšanas kārtību, kurus palīdzējis atklāt trauksmes cēlējs, Sabiedrība sniedz informāciju publiski, neatklājot un neapdraudot trauksmes cēlēja identitāti un ievērojot vispārējās datu aizsardzības prasības, izņemot gadījumu, kad trauksmes cēlējs iebilst pret publiskošanu.

 

VI. Trauksmes cēlēja tiesiskā aizsardzība

22. Lai neradītu apdraudējumu trauksmes cēlēja identitātes aizsardzībai, Sabiedrība nodrošina trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību:

22.1. informācijas apritē ievēro īpašu rūpību;

22.2. iesaista pēc iespējas mazāk personas ;

22.3. aizliegts radīt jebkādas nelabvelīgas sekas personai trauksmes celšanas dēļ,  ja tā trauksmi cēlusi saskaņā ar likumā noteiktām prasībām.

23. Gadījumā, ja trauksmes celšanas deļ tomēr ir radītas nelabvelīgas sekas , personai ir tiesības uz Trauksmes celšanas likumā noradītajiem aizsardzības pasākumiem, un šadiem Sabiedrības noteiktiem aizsardzības pasākumiem:

23.1. aizliegts disciplināri sodīt darbinieku, kurš cēlis trauksmi;

23.2. atbrīvot no darba vai amata, tostarp nepagarinot darba līgumu vai neieceļot amatā uz nenoteiktu laiku, ja bija pamats domāt, ka tas tiks darīts;

23.3. pārcelt citā darbā vai amatā;

23.4. liegt paaugstinājumu, profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu;

23.5. mainīt darba vai amata pienākumus, darba laiku un vietu vai darba samaksu;

23.6. sniegt negatīvu darba, amata pienākumu novērtējumu;

23.7. aizskart godu, cieņu un reputāciju.

VII. Noslēguma jautājumi

24. SIA “Spunģēni – Daugavieši” valdes loceklis, izmantojot viņam pieejamo informācijas nodošanas veidu, informē un nodrošina Sabiedrības darbiniekiem  informāciju par Noteikumu pieejamību.

25. Par Noteikumiem darbinieki tiek informēti, uzsākot darba tiesiskās attiecības vai cita veida ar profesionālo darbību saistītas tiesiskās attiecības.

26. Noteikumi pašreizējā redakcijā stājas spēkā 2022.gada 21. martā.

 

Pielikums: Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.