Paziņojums par SIA “Spunģēni – Daugavieši” ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, 68.pantu un 70.panta pirmo un trešo daļu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Spunģēni – Daugavieši” valde, valdes locekļa Normunda Zizlāna personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, sasauc Ārkārtas dalībnieku sapulci 2023. gada 16.janvārī, plkst.15.00. 

Dalībnieku sapulce notiks klātienē  – Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads. 

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.
  2. Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu. 
  3. Citi jautājumi.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.