No 2022.gada 1.janvāra mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

SIA „Spunģēni – Daugavieši“ informē, ka sakarā ar maksas pieaugumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Dziļā Vāda“, no 2022.gada 1.janvāra mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

  • Ar 2022.gada 1.janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs EUR 21,38 (divdesmit viens euro, 38 centi) bez PVN par 1m3, PVN 21% EUR 4,49 (četri euro, 49 centi), kopā EUR 25,87 (divdesmit pieci euro, 87 centi) par 1m3.
  • Ar 2022.gada 1.janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs vienam daudzdzīvokļu mājas vai dzīvojamās mājas iedzīvotājam būs EUR 2,09

 (divi euro, 09 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 0.44 (44 centi), kopā EUR 2.53 (divi euro, 53 centi) vienam cilvēkam mēnesī.

  • Ar 2022.gada 1.janvāri sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs viensētās dzīvojošajiem būs EUR 3,10 (trīs euro, 10 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 0.65 ( 65 centi), kopā EUR 3.75 (trīs euro, 75 centi) no mājsaimniecības par vienu 0.12m3 (120 litri) maisu mēnesī.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Spunģēni – Daugavieši”, zvanot pa tel. 65237617; 26388004 vai rakstot uz e-pastu spungeni-daugaviesi@inbox.lv. Pilna informācija par uzņēmuma pakalpojumiem un aktualitātēm pieejama www.spungeni-daugaviesi.lv.

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.